Търговия на финансови инструменти на Европейската Енергийна Борса

Търговия на финансови инструменти на Европейската Енергийна Борса

Търговия на финансови инструменти на Европейската Енергийна Борса (European Energy Exchange, EEX)

Във високо волатилния пазара на електроенергия и енергоносители, пазарните участници трябва да имат добро познание и достъп до стратегиите за управлението на рисковете. Необходим е достатъчен брой инструменти за управление за сигурното функциониране на глобалните енергийни пазари. Затова задача пред участниците е да разширят ликвидността на инструментите за управление на риска като например инструменти от типа интрадей опции. Главният мотив за хеджиране на всяка една компания е постигане на максимална стойност на компанията чрез премахване на рискове, несвързани с основния бизнес. Това се постига чрез намаляване на финансовия стрес и вариацията на оперативната печалба.

Хеджирането като процес включва изпълнението на такива транзакции, чието очакване е да намалят значително риска в бизнес модела или в даден проект, като трансферират този риск към страни с насрещен рисков профил или други пазарни участници, които имат желанието и възможността да поемат този риск.

МК Брокерс ви предоставя възможност да бъдете гъвкави и да използвате едни от най-ликвидните и утвърдени глобални стратегии за хеджиране на електроенергия и други енергоизточници, които включват:

  1. Делта-хеджиране: Стратегия, която включва изпълнението на транзакции с еднакви по стойност, но противоположни по действие делта експозиции. Това превръща комбинацията от първоначалните рискове в портфейла и рисковете, произхождащи от хеджиращите транзакции, в делта-неутрално (делта на общите рискове е равна на 0). Основно това се постига чрез търговия на форъурдни и фючърсни контракти. Хеджирането чрез фючърсни контракти елиминира риска от ценови флуктуации, но също така лимитира възможността за постигане на допълнителен доход от благоприятни ценови движения. Това се дължи на зависимостта на делтата на опцията от свързаните с нея цени.
  2. Пазарна оценка: Моделът на пазарната оценка е основополагащ за управлението на риска на транзакциите, свързани с електроенергия и енергоносители. Пазарната оценка включва събирането на вариращата цена на електроенергията с дисконтов фактор, които значително повишава сложността на оценяването на контракти, свързани с електроенергия.
  3. Динамично хеджиране: Този подход за намаляване на рисковете е свързан с най-ниска експозиция към волатилността на цените и най-висока възможност за печалба. Подходът към пазара включва гъвкавост и повече активно участие на краткосрочните пазари. В същността си, рисковете, които са хеджирани динамично са свързани с бъдещата стопанска дейност. Рисковете са хеджирани чрез цените на стоките, създавайки стабилна средна за очакваните парични потоци.
  4. Хеджиране на толинг контракти: Толингът изпъква като иновативна структура, използвана от енергийната индустрия. Толинг контрактите за електричество, както и други структурирани транзакции, имат важна роля в улесняването на споделянето на рисковете между независими производители на електроенергия, ютилити компании и нерегулирани пазарни участници в енергийната индустрия. Поради непрекъсната еволюция на енергийните пазари се очаква да има повече ценова прозрачност на тези комплекси структурирани транзакции.
  5. Чисто търговски сделки: В чисто търговската сделка инвеститорът реализира приход от търговия на енергия на спот пазара. Въпреки това този приход е трудно предвидим, тъй като той е зависим от цените и наличността им в момента на изпълнение.
  6. Пут опции: Пут опцията създава сигурен приход от търговията с енергия, както и хедж срещу понижаване на цената. Тя осигурява производителите срещу спад в цената, докато им позволява да спечелят от повишението й. Хеджиращата страна може да бъде финансова институция или несвързана трета страна. Ако цената на енергията е по-ниска от зададената в опция такава, хеджиращата страна се задължава да поеме тази разлика.