Продукти за опазване на околната среда

Продукти за опазване на околната среда

МК Брокерс АД предлага:

  • Спот и форуърд покупки и продажби на квоти на емисии
  • Закупуване на квоти от типа EUA и EUAA директно от аукциони
  • Суап сделки (SWAP) на EUA/EUAA/CER
  • Борсови транзакции на квоти
  • Директно откупуване на CER от притежатели на проекти

Европейски пазар за права на емисии

От 2005г. насам Схемата на ЕС за търговия с емисии (European Emission Trading System: EU ETS) успя да се развие като водеща и глобална на фирмено ниво система за прагове и търговия с квоти на емисии на въглероден диоксид и други парникови газове („cap-and-trade“ пазар). Схемата на ЕС се превърна в главен инструмент за справяне с проблема на замърсяването на околната среда. Борбата срещу изменението на климата се насърчава чрез различни икономически стимули за намаляване на емисиите на индустриални парникови газове. EU ETS включва заводи, производители на електричество, авиокомпании и други инсталации, отделящи парникови газове. Всяка година до 30 април участниците трябва да изпълнят задължението си за връщане на броя квоти на въглеродни емисии, равен на общия брой верифицирани емисии по време на предходната календарна година.

Доброволни пазари

Доброволните пазари на емисии функционират успоредно с другите пазари на квоти. Доброволния пазар предлага възможност на всеки бизнес, НПО или индивидуални лица доброволно да компенсират емисиите си със закупуването на въглеродни кредити. Тези кредити могат да бъдат издадени или по МЧР или според други стандарти, важащи на доброволния пазар. Тези пазари действат въз основа на собствена (корпоративна) отговорност и/или в отговор на пазарен натиск и публично мнение, но не и по правно задължение.

Една единица доброволни редуцирани емисии (VER) не може да бъде използвана за изпълняване на задълженията по схемата на протокола от Киото. Обаче една квота, в съгласие със схемата (т.е. сертифицирани единици редуцирани емисии, CER), която се използва доброволно за компенсиране на емисии, може да бъде приета.

Доброволните редуцирани емисии (VER) са вид квоти, които свидетелстват за извършен въглероден офсет, и могат да се разменят в борси на доброволна основа. Тези борси се потвърдяват чрез различни доброволни стандарти за сертифициране, които директно или косвено намаляват емисиите на CO2. Тези VER се използват от организации, които доброволно искат да неутрализират въглеродния си отпечатък. Една квота VER е еквивалентна на намаляване на един тон CO2.

Квоти за емисии парникови газове – това са инструменти, изразяващи правото за производството на единица обем (един тон) парникови газове. В основата на действащата регулаторна рамка, уреждаща съществуването и търговията с въглеродните емисии, е протоколът от Киото от 1997 г. Той постановява конкретни задължения за държавите – участнички (т.нар. държави от Приложение I) за ограничаване на емисиите парникови газове спрямо индивидуалните им реални нива от 1990 г., която се определя като базова. Протоколът дефинира три механизма, чиято цел е да оптимизират разходите за постигане на поетите ангажименти от държавите от Приложение I.

Механизмите са следните:

  1. Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) е главен механизъм в политиката на ЕС в борбата с климатичните промени. Тя е ключов инструмент за ефективно редуциране на емисиите от парникови газове, генерирани от промишлеността. ЕСТЕ стартира 2005 г. и работи на принципа на лимитиране и търговия (cap and trade) на парникови газове. Това означава, че съществува лимит на общия обем емисии, произведени от всички инсталации (заводи, топло електроцентрали и др.) в страните от Приложение I от Протокола от Киото. В рамките на този лимитиран общ обем участниците на пазара (ЕСТЕ) могат да купуват и/или продават емисии. Универсалният прехвърлим инструмент на ЕСТЕ е EUA (European Union Allowance). EUA се търгуват на редица европейски борси, както и на извън борсовия пазар. Те могат да се търгуват както на текущия реален пазар (спот), така и на срочния пазар.
  2. Чисто развитие (Clean Development Mechanism). Този механизъм е дефиниран в чл. 12 от Киото протокола и цели да подпомогне развиващите се страни в постигането на устойчиво развитие, като разрешава на развити страни да финансират проекти за намаляване на емисиите парникови газове в развиващите се държави и в резултат на това да получат сертифицирани намаления на емисии. Механизъм „Чисто развитие“ определя различните етапи, през които трябва да премине всеки проект, за да получи Сертифицирани единици редуцирани емисии. Основен принцип на действие на механизма е сертифицирането и валидирането, че в резултат на инвестициите в проекта действително е постигнато намаление на емисиите парникови газове. Сертифицираните единици редуцирани емисии (Certified Emission Reduction) се издават по силата на механизъм „Чисто развитие“ на Протокола от Киото. Измерват се в един тон въглероден диоксид еквивалент. Сертифицираните единици редуцирани емисии могат да се търгуват и използват от развитите страни за изпълнение на задълженията им за намаление на емисиите парникови газове по Киото протокола. Благодарение на т.нар „Свързваща директива“ на ЕС тези кредити могат да се използват в определени количества и от инсталациите, участнички в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ).
  3. Съвместно изпълнение (Joint Implementation) е проектен механизъм между две държави от Приложение I. Всеки реално спестен тон въглероден двуокис, вследствие на изпълнението на съвместен проект на двете държави генерира т. нар. ERU (Emission reduction Unit).