Първично публично предлагане на емисия варанти, издадени от „Софарма“ АД