Лицензи и регулации

Лиценз № РГ-03-217/05.05.2020г., издаден от КФН на МК Брокерс АД е за извършване на инвестиционните услуги и дейности по чл.6, ал. 2, т.1, 2, 4, 5 и 7 от ЗПФИ, както следва:

  • ​Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;
  • Изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
  • Управление на портфейли;
  • Инвестиционни съвети;
  • Предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти);

И на допълнителните услуги по чл.6, ал.3, т.1 – 5 от ЗПФИ, както следва:

  • ​Съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа, съгласно раздел А, т.2 от приложението на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа;
  • Предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че посредникът, който предоставя заема, участва в сделката;
  • Съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия;
  • Предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
  • Инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти.