Новини

20 май 2022

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от Мъни Плюс Мениджмънт АД.

Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на облигации от “Мъни Плюс Мениджмънт” АД (“Мъни Плюс”, „Дружеството”, „Емитентът”) съдържа цялата информация за Емитента, която съобразно конкретните особености на Емитента и ценните книжа, които са предмет за техническо листване, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на Емитента и на […]

16 ноември 2021

Първично публично предлагане на емисия варанти, издадени от „Софарма“ АД

Съобщение по чл.89т от ЗППЦК, публикувано на 05.11.2021г. Проспект за публично предлагане на емисия варанти Решение на КФН за одобрение на Проспекта Заявка за записване на варанти Subscription form Обобщена заявка за записване на варанти

16 ноември 2021

Процедура по конвертиране на облигации, издадени от „Захарни заводи“ АД в акции

СЪОБЩЕНИЕ за взето решение за увеличаване на капитала на “Захарни заводи” АД чрез конвертиране на конвертируеми облигации от емисия BG2100009187, публикувано на 13.10.2021 ПРОТОКОЛ от заседание на Управителния съвет на “Захарни заводи” АД от 20.09.2021 ​ЗАЯВКА за конвертиране на облигации в акции РЕЗУЛТАТИ от подписката

24 февруари 2020

Промяна на името на инвестиционния посредник

С настоящото ви уведомяваме, че считано от  24.02.2020 г. по партидата на „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД, с ЕИК 175007052 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията бяха вписани следните промени: Дружеството е с ново наименование, както следва: „МК Брокерс“ АД и съответно се изписва на латиница, както следва: MK Brokers AD. Дружеството е и с нов […]