Новини

09 април 2024

„Успешно приключване на публичната емисия облигации на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД

„МК Брокерс бе водещ мениджър и инвестиционен посредник при пълното записване на емисия конвертируеми облигации на „Опортюнити България Инвестъмнт“ АД.

08 март 2024

„Публична емисия конвертируеми облигации на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД

Съгласно решение на Управителния съвет на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД от 07.02.2024 г. и решение на Комисията за финансов надзор с номер 99-Е/20.02.2024 г. се обявява процедура по издаване на нова емисия конвертируеми облигации на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД с ISIN BG2100032239. Водещ мениджър и инвестиционен посредник по емисията е „МК Брокерс“ АД. Документи: ЗАЯВКА […]

22 декември 2022

Процедура по конвертиране на облигации от капитала на „Захарни заводи“ АД

Управителният съвет на „Захарни заводи“ АД е взел решение за увеличение на капитала на дружеството на основание чл.195 от Търговския закон чрез превръщане на конвертируеми облигации от емисия ISIN код BG2100009187 в акции на компанията.

30 юли 2022

Търгово предложение от „Софарма“ АД за закупуване на акции от капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Уведомяваме Ви, че Комисията за финансов надзор със свое писмо с изх. номер 15-00-6/28.07.2022 година е взела решение да не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Софарма“ АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД на 14 632 655 акции (66.66%) от капитала на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.

13 юли 2022

Публично предлагане на пазар за растеж BEAM, в което можете да откриете условията за предстоящ на 20.07.2022 г. аукцион на пазар ВЕАМ на акциите на Фешън Съплай ЕАД.

Съобщение за публично предлагане на пазар за растеж BEAM, в което можете да откриете условията за предстоящ на 20.07.2022 г. аукцион на пазар ВЕАМ на акциите на Фешън Съплай ЕАД. Изтеглете пълния документ тук: IPO FS. PDF

30 юни 2022

Помагаме безвъзмездно на инвеститорите по пътя към успеха с Fashion Supply

На 30 юни съветът на пазар ВЕАМ допусна първото предлагане на акции, по което водещ мениджър и съветник е нашата компания МК Брокерс. Първичното публично предлагане е на успешния производител със стабилен пазар в Европа – Fashion Supply.

16 юни 2022

МК Брокерс са водещ мениджър по емисия акции на Fashion Supply – следващият кандидат за IPO на BEAM пазара

Развита българска производствена компания подготвя IPO Fashion Supply ще набира инвеститори, за да разшири и оптимизира дейността си в България и Европа Българският производител на мода Fashion Supply е първата развита компания със стабилен пазар в Европа, която планира IPO на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM. Очаква се инвеститорите да имат […]

31 май 2022

Уважаеми клиенти считано от 01.07.2022 г. влиза в сила нова Тарифа за таксите и комисионите, прилагани от ИП МК Брокерс АД.

Уважаеми клиенти считано от  01.07.2022 г. влиза в сила нова Тарифа за таксите и комисионите, прилагани от ИП МК Брокерс АД.

20 май 2022

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от Мъни Плюс Мениджмънт АД.

Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на облигации от “Мъни Плюс Мениджмънт” АД (“Мъни Плюс”, „Дружеството”, „Емитентът”) съдържа цялата информация за Емитента, която съобразно конкретните особености на Емитента и ценните книжа, които са предмет за техническо листване, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на Емитента и на […]

16 ноември 2021

Първично публично предлагане на емисия варанти, издадени от „Софарма“ АД

Съобщение по чл.89т от ЗППЦК, публикувано на 05.11.2021г. Проспект за публично предлагане на емисия варанти Решение на КФН за одобрение на Проспекта Заявка за записване на варанти Subscription form Обобщена заявка за записване на варанти

16 ноември 2021

Процедура по конвертиране на облигации, издадени от „Захарни заводи“ АД в акции

СЪОБЩЕНИЕ за взето решение за увеличаване на капитала на „Захарни заводи“ АД чрез конвертиране на конвертируеми облигации от емисия BG2100009187, публикувано на 13.10.2021 ПРОТОКОЛ от заседание на Управителния съвет на „Захарни заводи“ АД от 20.09.2021 ​ЗАЯВКА за конвертиране на облигации в акции РЕЗУЛТАТИ от подписката

24 февруари 2020

Промяна на името на инвестиционния посредник

С настоящото ви уведомяваме, че считано от  24.02.2020 г. по партидата на „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД, с ЕИК 175007052 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията бяха вписани следните промени: Дружеството е с ново наименование, както следва: „МК Брокерс“ АД и съответно се изписва на латиница, както следва: MK Brokers AD. Дружеството е и с нов […]