Регистрационен агент

Регистрационен агент

Инвестиционен посредник МК Брокерс АД има сключен договор с Централен Депозитар за извършване на дейност като Регистрационен агент, което включва следните услуги за клиенти:

  • сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните;
  • прехвърляне на безналични финансови инструменти при наследяване и дарение;
  • промяна на данни за притежателите на безналични финансови инструменти;
  • корекция на данни;
  • искане за състояние на портфейл от финансови инструменти;
  • издаване на дубликати на удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилника на съответната депозитарна институция

Всички услуги по регистрационно агентство можете да заявите лично или чрез упълномощено лице, снабдено с нотариално заверено пълномощно за съответните действия. Изключение прави издаването на дубликат на депозитарна разписка. В този случай Централен Депозитар АД не допуска действия по упълномощаване.

Продажба

Тази услуга включва регистрането в Централен Депозитар АД и на БФБ – София АД /ако това е необходимо/ на сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните. Изискваните за това документи са:

нотариално заверен договор за покупко-продажба. Оригинал или нотариално заверен препис от договора остава на съхранение при посредника.

оригинален документ, удостоверяващ собствеността върху ценните книжа, предмет на сделката/депозитарна разписка, временно удостоверение.

Документите се предоставят в офиса на посредника, където двете страни подписват и подават Нареждане за прехвърляне на съответните финансови инструменти.

Дарение

Ако възнамерявате да дарите или да придобиете финансови инструменти чрез дарение първата стъпка е сключването на договор за дарение. Необходимо е договорът да бъде нотариално заверен, като следва да имате предвид, че оригиналът на документа остава в архива на инвестиционния посредник. Ако не сте сигурни какъв да е текста, ние можем да ви съдействаме при изготвянето на документа. Други изисквани документи са:

оригинален документ, удостоверяващ собствеността върху ценните книжа, предмет на дарението /депозитарна разписка, временно удостоверение/, ако разполагате с такъв.

Удостоверение за платен данък, когато такъв е дължим. Съгласно чл. 44, ал. 6 от ЗМДТ не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

След като съберете необходимите документи ви очакваме в офиса на посредника, заедно с лицето, от което придобивате или на което дарявате финансовите инструменти, за да подадете съответното Нареждане за прехвърляне.

Наследяване

Ценните книжа на починали лица не могат направо да се продадат, независимо от принципните съглашения между наследниците – необходимо е да се извърши процедура по унаследяване.Задължителни документи са: актуално удостоверение за наследници (не по-старо от 6 месеца) и нотариално заверен договор за делба (в случай, че наследниците са двама или повече). Необходимите бланки и разяснения можете да получите на място в нашия офис.

Промяна на лични данни

Ако искате да направите корекция на подадените за вас данни в Централен Депозитар АД е необходимо да подадете в офиса на инвестиционния посредник Искане за промяна на лични данни. Изискват се следните документи:

Всички оригинални документи, удостоверяващи собствеността върху безналични ценни книжа /депозитарни разписки/.

При промяна на данните за ЕГН се представя удостоверение, издадено от служба ЕСГРАОН или служба “Гражданско състояние” към съответната община, за имената и ЕГН на лицето.

Съдебно решение или друг акт за промяна на името /акт за граждански брак/ когато промяната на личните данни е реализирана чрез подобни актове.

Други документи, удостоверяващи исканата промяна на данни.

След успешно регистриране на данните Централен Депозитар АД изпраща електронно съобщение до инвестиционните посредници, на които лицето е клиент и отпечатва депозитарни разписки за притежаваните от лицето ценни книжа по лични сметки.

Моля да имате предвид, че не се извършва промяна на лични данни на клиенти, притежаващи компенсаторни инструменти. Корекцията на данни, на такива клиенти се извършва по ред, определен в ЗСКИ и Наредбата за дейността на ЦД по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти. В случай, че едно и също лице притежава компенсаторни инструменти и други видове ценни книжа, промяната на данните в регистрите на ЦД чрез регистрационен агент се извършва само по отношение на другите видове ценни книжа.

Дубликат на депозитарна разписка

При условие, че нямата депозитарна разписка за притежаваните от Вас ценни книжа, чрез нас можете да подадете поръчка за изваждане на дубликат от Централен Депозитар АД. Документът се изисква при продажба на ценните книжа и удостоверява, че сте регистрирани като собственик.

Изготвяне на справка за наличности на ценни книжа (портфейл)

МК Брокерс АД изготвя справка за всички ценни книжа, които се водят на дадено име в Централен Депозитар АД. Организира процеса по издаване на портфейл при загуба на документи и при несигурност на собственика в кой емитент е дяловото му участие.