Документи за инвеститорите

Документи за инвеститорите

Емисия облигации на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231”

Документи по задължението за публикуване по чл. 3, пар. 3 от Регламент (EС) 2017/1129 за емисия облигации с ISIN BG2100007231