Търговия с ДЦК

Търговия с ДЦК

Държавните ценни книжа (ДЦК) са дългови финансови инструменти, емитирани от държавата за покриване на нуждите от финансови средства. Държавните ценни книжа дават правото на своите притежатели да получават паричен доход чрез отбив (сконто) от номинала и/или чрез изплащането на фиксиран или плаващ купон (лихва).

Поради високата ликвидност и гарантираното им изплащане от правителството държавните ценни книжа са доминиращ инструмент на финансовите пазари. Инвеститори в ДЦК най-често са търговските банки, застрахователни дружества, пенсионни и инвестиционни фондове, компании от различни сектори на бизнеса и физически лица.

МК Брокерс АД предлага следните услуги:

  • участие за сметка на клиенти на първични аукциони на БНБ и на Министерство на финансите;
  • покупко-продажба на ДЦК на вторичен пазар;
  • търговия с глобални облигации, емитирани от Република България
  • борсови поръчки за покупко-продажба на ДЦК, регистрирани за търговия на БФБ-София;
  • репо-сделки с ДЦК.