BEAM

BEAM

Пазарът за растеж на МСП beam е специален пазар, организиран от Българска фондова борса (БФБ), който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България. МК Брокерс е един от малкото регистрирани съветници на този пазар, които могат да Ви помогнат да получите лесен и ефективен достъп до него.

Основната цел на Пазар beam е да осигури на малкия и среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании. Пазар beam се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на БФБ.

Достъп до BEAM чрез МК Брокерс АД

МК Брокерс АД е инвестиционен посредник, одобрен от Българска фондова борса за съветник за пазара BEAM.

Пазарът BEAM на Българска фондова борса дава възможност за улеснено финансиране на малки и средни предприятия чрез емитиране на акции.

Предимства за емитентите

Пазарът за растеж на МСП beam осигурява на компаниите редица облекчения в сравнение с административните изисквания спрямо дружествата, допуснати до търговия на регулирания пазар, организиран от БФБ. Занижените изисквания към емитентите са, както по отношение на процеса на допускане до търговия, така и на последващия им живот като листнати компании. Ето и няколко примера в това отношение:

  • За набирането на капитал до 3 млн. евро на пазара за МСП beam не е необходим одобрен проспект за първично публично предлагане от Комисията за финансов надзор.
  • За увеличение на капитал с до 3 млн. евро на вече допуснато до търговия на пазар beam дружество също не е необходим одобрен проспект от Комисията за финансов надзор;
  • За набиране на капитал над 3 млн. евро, както и за увеличение на капитала с над 3 млн. евро на вече допуснато до търговия на пазар beam дружество, е необходим проспект за публично предлагане, одобрен от Комисия за финансов надзор, който обаче е с облекчени форма и съдържание;
  • Дружествата имат задължение да публикуват пред обществеността само годишни и шестмесечни финансови отчети;
  • Управителните органи на дружествата на пазар beam могат да извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи над определена стойност и сделки, при които възникват вземания или задължения над определена стойност, без предварително одобрение от общото събрание на акционерите;
  • Дружествата могат да се прехвърлят на основния пазар на БФБ при облекчени изисквания;
  • Акционерите в дружествата нямат задължение да разкриват своето дялово участие след преминаването на определен праг и/или придобиването на определен процент от акциите с право на глас на компанията ;
  • Акционерите в дружествата нямат задължение да извършват търгови предлагания за изкупуване акциите на миноритарните акционери след придобиването на определен процент от акциите с право на глас и преминаването над определен праг;
  • Дружествата нямат задължение да назначат на трудов договор специално лице за връзка с инвеститорите.

Предимства за инвеститорите

Освен възможността за инвестиции в атрактивни бързорастящи компании, инвеститорите ползват данъчно предимство при печалба:

Съгласно изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, към разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения, свързани с доходи от лихви от облигации и други дългови ценни книжа и с доходи от разпореждане с финансови инструменти, които са търгувани на регулиран пазар, се добавя и Пазар beam за период от 01.01.2021 до 31.12.2025 г.

Предвид изложеното, за периода на облекчение, реализираната на Пазар beam капиталова печалба от разпореждане с акции няма да подлежи на облагане с данък (по отношение на физически лица) и предвижда намаляване на данъчния финансов резултат на юридическите лица с печалбата от разпореждане с финансови инструменти, реализирана на този пазар.

Търговия на BEAM

Търговията на пазар beam се осъществява чрез търговската платформа на Дойче Бьорзе – T7®, която се използва и за основния пазар на Борсата. Сделките с финансови инструменти, допуснати до търговия на пазар beam се осъществяват въз основа на въведените поръчки за покупка и продажба от борсовите членове и на котировките на маркет-мейкърите. Поръчките и котировките представляват твърда заявка да се закупи или продаде дадено количество финансови инструменти по определена или по пазарна цена и при определени допълнителни параметри.

Финансовите инструменти, допуснати до търговия на пазар beam се търгуват непрекъснато.