За нас

МК Брокерс АД е лицензиран български Инвестиционен посредник с лиценз № РГ-03-217/05.05.2020г., издаден от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Дружеството е лицензирано от КФН от 2006 година (предишно наименование Д.И.С.Л. Секюритийс АД и лиценз № 264-ИП от 05.04.2006 г.)

Дружеството е член на Българска Фондова Борса – София АД, Централен депозитар, който организира регистрацията на безналични ценни книжа, поддържането на регистри на търговските дружества и поддържането на регистър на сделките с ценни книжа и Фондът за компенсиране на инвеститорите. Фондът осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници в определените от закона случаи.