За клиента

I. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА
 1. Общи условия за сделки с финансови инструменти, търгувани на Европейската Енергийна Борса, приложими към договори с клиенти на МК Брокерс АД
 2. Общи условия приложими към договорите с клиенти на ИП МК Брокерс АД, приложими от 09.02.2023.
 3. Общи условия приложими към договорите с клиенти на ИП МК Брокерс АД, приложими от 17.12.2022.
 4. Тарифа за таксите и комисионите, прилагани от ИП МК Брокерс АД в сила от 01.07.2022 г.
 5. Обща информация
 6. Общи условия приложими към договорите с клиенти на ИП МК Брокерс АД, приложими от 11.01.2021
 7. Политика за поверителност
II. ПОЛИТИКИ И ПРАВИЛА
 1. Правила за управление на обезпечения, предоставени във връзка с инвестиционни услуги при сделки с финансови инструменти, сключени на Европейската Енергийна Борса
 2. Правила, приложими към договорите за търговия на международни финансови пазари чрез платформи
 3. Политика и процедури за категоризация на клиентите на МК Брокерс АД
 4. Политика за изпълнение на клиентски нареждания на клиентите на МК Брокерс АД
 5. Политика за третиране на конфликтите на интереси на МК Брокерс АД
 6. Политика за съхранение на финансовите инструменти и пари на клиентите на ИП МК Брокерс АД
 7. Политика за възнагражденията на ИП МК Брокерс АД
 8. Правила за управление и оценка на риска на ИП МК Брокерс АД
 9. Правила за условията, редът и оценката на клиентските активи при ИП МК Брокерс АД
 10. Правила и процедури за събиране на информация за клиента при предоставяне на инвестиционни консултации
 11. Политика за ангажираност
 12. Политика за правото на глас
 13. Политика по оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги
 14. Правила за вътрешната организация на „МК Брокерс“ АД и функционална, техническа и информационна обособеност в качеството му на инвестиционен посредник на колективните нвестиционни схеми, организирани и управлявани от „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД
 15. Политика за избягване и за третиране на конфликтите на интереси на „МК Брокерс“ АД в качеството му на инвестиционен посредник на колективните инвестиционни схеми, организирани и управлявани от УД „Смарт Фънд Асет Мениджмънт” ЕАД
 16. Политика за разглеждане и обработване на подадени жалби
III. НЕОТЧИТАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ ВЪРХУ ФАКТОРИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТ
 1. Декларация на ИП „МК Брокерс“ АД като участник на финансовите пазари, че не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост
 2. Политика по оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги
 3. Оповестяване на основание чл. 4 и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги
IV. НЕОТЧИТАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ СЪВЕТИ ВЪРХУ ФАКТОРИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТ
 1. Декларация на инвестиционния консултант на  ИП „МК Брокерс“ АД, че в своите инвестиционни съвети не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост
 2. Политика по оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги
 3. Оповестяване на основание чл. 4 и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги
V. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
 1. Списък с места за изпълнение на клиентски нареждания
 2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ КЪМ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576
 3. Оповестяване на информация съгласно Глава осма от Регламент /ЕС/ №575/2013
 4. Уведомление за финансовите инструменти и рисковете свързани с тях
 5. Уведомление по чл. 47 пар.1 буква Ж от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 – Информация за компенсиране на инвеститорите
 6. Оповестяване на основание чл. 4 и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги
 7. Оповестяване, свързано с Политиката за ангажираност
 8. ОПОВЕСТЯВАНЕ – политика възнаграждения и устойчивост на рискове
VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ ПО ЧАСТ ШЕСТА ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2033
 1. Оповестяване по част Шеста от Регламент (ЕС) 2019/2033 за 2023 г.
VII. ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТИ