Промяна на името на инвестиционния посредник

С настоящото ви уведомяваме, че считано от  24.02.2020 г. по партидата на „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД, с ЕИК 175007052 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията бяха вписани следните промени:

  • Дружеството е с ново наименование, както следва: „МК Брокерс“ АД и съответно

се изписва на латиница, както следва: MK Brokers AD.

  • Дружеството е и с нов адрес на управление, а именно:

Гр. София, п.к. 1000, район „Средец“, бул. Цар Освободител № 8, ет. 4.

  • Телефоните ни за връзка са: +3592 494 22 69

За улеснение на клиентите за известен период от време телефоните, обявени на сайта на дружеството ще бъдат активни и разговорите ще бъдат пренасочвани към новите номера, както и електронните пощи.