Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от Мъни Плюс Мениджмънт АД.

Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на облигации от “Мъни Плюс Мениджмънт” АД (“Мъни Плюс”, „Дружеството”, „Емитентът”) съдържа цялата информация за Емитента, която съобразно конкретните особености на Емитента и ценните книжа, които са предмет за техническо листване, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на Емитента и на правата, свързани с ценните книжа.

Изтеглете проспекта от тук:

MoneyPlusProspectus.pdf (2.60 MB)