Търгово предложение от „Софарма“ АД за закупуване на акции от капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Търгово предложение от „Софарма“ АД за закупуване на акции от капитала на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Уведомяваме Ви, че Комисията за финансов надзор със свое писмо с изх. номер 15-00-6/28.07.2022 година е взела решение да не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Софарма“ АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД на 14 632 655 акции (66.66%) от капитала на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството.

Детайли на Търговото предложение:

 

Търгов предложител: „Софарма“ АД

Дружество обект: „Софарма имоти“ АДСИЦ

Предлагана цена на акция: 8.20 лева

Начална дата за приемане: 29.07.2022 г.

Крайна дата за приемане на Търговото предложение: 25.08.2022 г.( включително)

Предложителят e изпълнил задължението си да публикува съобщение за търговото предложение и съществените му условия, в съответствие с изискването на чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК, чрез публикация на 29.07.2022 г., на интернет страницата http://www.x3news.com/

Документи:

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТА ОТ ПРИКЛЮЧИЛО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Търгово предложение, Част 1

Търгово предложение, Част 2

Становище на управителния орган на „Софарма Имоти“ АДСИЦ

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни от датата на публикуване на търговото предложение

Търговото предложение може да бъде прието чрез подаване на писмено заявление по образец до обслужващия посредник или до друг инвестиционен посредник, с който съответното лице има сключен договор за инвестиционни услуги.

Приемането на Търговото предложение може да бъде оттеглено от акционер само преди крайната дата за приемане на предложението – 25.08.2022 г, чрез подаване на изрично писмено волеизявление за оттегляне на приемането.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ

Заявления за приемане/оттегляне на търговото предложение могат да бъдат приемани в периода от 29.07.2022 г. до 25.08.2022 г. (включително). Заявленията се подават в офиса на ИП „МК Брокерс“ АД или на следните имейли:

dealing@mkb.bg

backoffice@mkb.bg

Допълнителна информация можете да получите на телефони: +359 2 494 2261 , +359 2 2 494 2262